Åbent hus 2/6

Antimobbepolitik for
HOBRO EFTERSKOLE

HOBRO EFTERSKOLE​ FOR ORDBLINDE

Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

På Hobro Efterskole får du et fedt efterskoleår, hvor du både bliver bedre fagligt og finder ud af, hvilke andre kompetencer du har, når du skal vælge uddannelse, arbejde og fremtid.

Her på skolen vil du møde andre unge, der har lignende problemer. Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at tage en uddannelse. Derfor gør vi rigtig meget for at give dig de værktøjer, du får brug for, for at vælge den rigtige uddannelse.

Mobning – nej tak
Trivsel – ja tak


V
isioner;
På Hobro Efterskole har vi fokus på positiv trivsel der knytter fællesskaber og accepterer ikke mobning.

Vi har et ønske om, at man på Hobro Efterskole ser elever der er glade, trives, tager ansvar for hinanden
og har overskud til undervisningen.
Vi ønsker at give elever og lærere et redskab til at håndtere mobning; viden til at forebygge
mobning, at stoppe mobning og aktivt gå imod mobning.

Hvad kendetegner mobning?
”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne
gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som
vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.
De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i
stand til at forsvare sig effektivt imod dem.
Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”
(Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning).

Ved krænkende handlinger kan der være tale om:

• Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
• Handlinger ledsaget af ord, trusler, hån eller at sige ubehagelige eller lede ting
• Handlinger uden ord ved hjælp af grimasser, gestus eller ved at vende ryggen til vedkommende
for at irritere eller såre personen – ikke at efterkomme en persons ønske
• Digital mobning via sociale medier.
• Udelukkelse af fællesskabet.

Forebyggelse.
Alle ansatte skal i samarbejde med eleverne og forældrene arbejde med det formål at skabe bedst trivsel
for alle på Hobro Efterskole.
Mobning er et område der kontinuerligt skal arbejdes aktivt med gennem kontaktelevsamtaler,
fællessamlinger med eleverne og ansatte, skole-hjemsamtaler, indkaldte møder, i indholdsplanerne
m.m..
Sociale relationer i skolens hverdag skal være præget af god tone, gensidig respekt og tolerance samt
accept af menneskers forskelligheder.
Ved konstaterede mobninger skal alle involverede parter være med i en løsning af mobbesituationen –
DET ER ALLES ANSVAR at skolens sociale fællesskab
styrkes i samarbejdet mellem – involverede elever, lærere, forældre og andre.

Konkrete indsatsområder til forebyggelse af mobning på Hobro Efterskole;
• Inddrage aktiviteter fra Me&We på Hobro Efterskole for alle skolens elever.
• Der nedsættes et trivselsudvalg bestående af UVM-elevrepræsentanter og ansatte.
• Der er udarbejdes Etiske Spilleregler beskrivende generelle samværsregler og
konfliktløsningsplaner som en del af skolens personalepolitik.
• Der er udarbejdes en anti – mobbe strategi som skal forhindre mobning i at opstå, i form af
udarbejdelse af holdningsbearbejdende teser.
• Elevrådsarbejde.

Handleplan – hvis det er gået galt ….
1. Samtale med den mobbede og kontaktlæreren/støttelæreren med henblik på afklaring af problemerne.
(Alt efter en vurdering af episodens karakter/grovhed, orienteres forældrene)
2. Skolens ledelse samt øvrige ansatte orienteres/inddrages.
3. Samtale med mobberen og kontaktlæreren/støttelæreren med henblik på afklaring af problemerne
Læreren udtrykker, at man gerne vil hjælpe eleven ud af rollen som mobber, men også at der er fokus på
eleven.
4. Konfliktløsning mellem parterne (den mobbede og mobberen) med kontaktlærerne med henblik på
afklaring af problemet og fremadrettet aftale. Ved grovere tilfælde udarbejdes handleplan senest 10 dage
efter problemerne er konstateret.
5. Forældrene til de direkte implicerede parter orienteres/ inddrages efter vurdering, muligvis allerede
efter pkt. 1.
6. Orientering af det tavse flertal/klassen/medløbere/tilskuere.
7. Om nødvendigt inddrages rådgiver fra socialforvaltningen i hjemkommune.
8. Når alle muligheder synes udtømte kan forstanderen og lærerrådet beslutte foranstaltninger om
hjemsendelse. Skoleskifte kan forekomme som yderste konsekvens for både mobberen eller den mobbede. Hensigten er at finde den bedste løsning for alle parter.

Revideret juni 23.