Vedtægter for Hobro Efterskole

HOBRO EFTERSKOLE​ FOR ORDBLINDE

Vedtægter for den selvejende institution Hobro Efterskole

På Hobro Efterskole får du et fedt efterskoleår, hvor du både bliver bedre fagligt og finder ud af, hvilke andre kompetencer du har, når du skal vælge uddannelse, arbejde og fremtid.

Her på skolen vil du møde andre unge, der har lignende problemer. Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at tage en uddannelse. Derfor gør vi rigtig meget for at give dig de værktøjer, du får brug for, for at vælge den rigtige uddannelse.

§ 1 Hjemsted og formål

 • stk. 1 Hobro Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
 • stk. 2 Institutionen er oprettet den 25. april 1989 og har hjemsted i Hobro Kommune.
 • stk. 3 Institutionen er beliggende Mariagervej 66, 9500 Hobro og ejer ejendommen matr. nr. 2 1 m.fl.
 • stk. 4 Institutionens formål er at drive en efterskole for unge med svære læse/ stave problemer inden for
  rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Det er desuden målet at støtte unge i deres fortsatte
  personlighedsudvikling i et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig tillid og ansvar. Undervisningen
  lægges tilrette med henblik på at give de unge et fagligt udbytte, såvel praktisk som teoretisk, så de får bedre
  mulighed for videre uddannelse eller erhverv. Hobro Efterskole er en Grundtvig-Kold’sk efterskole.

§ 2 Skolekreds

 • stk. 1 Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Private myndige personer, foreninger m.v. og offentlige
  myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til den oprettelse og
  drift.
 • stk. 2 Private interesser , dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.
 • stk. 3 Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som
  bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
 • stk. 4 Af medlemmerne opkræves et kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel
  i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
 • stk. 5 Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved
  fuldmagt.
 • stk. 6 Skolens regnskab udleveres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling hvor regnskabet skal
  behandles. Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har endvidere ret til indsigt i skolens budgetter
  og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber
  samt oplysninger til brug ved tilskudsberegningen, der sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder
  indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt bestyrelsen.

§ 3 Skolens drift

 • stk. 1 Skolens drift finansieres ved offentlig tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
 • stk. 2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisnings­virksomhed til gode.
 • stk. 3 Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til
  tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. forbedring af
  undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti
  med videre, som andre end skolen disponerer over.

§ 4 Generalforsamlingen

 • stk. 1 Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
 • stk. 2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jvf. § 12, og træffer beslutning om institutionens
  nedlæggelse, jvf. § 13.
 • stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen af maj måned, i Hobro. Den indkaldes af
  bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. I brevet skal nævnes
  følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg f bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Evt.
 • stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til
  bestyrelsen senest 1. april. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 4 af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af
  skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling, og dagsordenen skal
  meddeles.
 • stk. 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal og generalforsamlingen er
  beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog §13.
 • stk. 7 Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.
 • stk. 8 Der føres protokol over det, der foretages og eventuel vedtages. Protokollen underskrives af dirigenten
  og opbevares på skolen.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

 • stk. 1 Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på
  generalforsamlingen.
 • stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Genvalg kan finde sted.
 • stk. 3 Skolens forstander, lærere og andet personale ved institutionen samt elever kan ikke være medlemmer af
  bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • stk. 4 Skolens forstander samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for eleverne kan uden
  stemmeret
  deltage i møderne.
 • stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i
  Sydslesvig.
 • stk. 6 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

 • stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen
  skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige
  økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for
  undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
 • stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og skolens lærere. Ansættelse og afskedigelse af lærerne
  sker efter indstilling fra forstanderen.
 • stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
 • stk. 4 Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
 • stk. 5 Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det
  enkelte kursus.
 • stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jvf. § 10 stk. 1.
 • stk. 7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7 Bestyrelsens arbejde m.v.

 • stk. 1 Bestyrelsen holder møde når formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt.
 • stk. 2 Formanden indkalder mødedeltagerne skriftligt og meddeler samtidig hvilke sager der skal behandles.
 • stk. 3 Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutningerne og eventuelt
  afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter et hvert møde underskrives protokollen af mødets
  deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen,
  som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
 • stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved
  stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, salg og pantsætning
  af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.
 • stk. 5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller
  særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde
  af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og
  afstemninger.
 • stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personer eller skolens interesser
  gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I
  øvrigt gælder forvaltningens kap. 8 om tavshedspligt.
 • stk. 7 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedr. medarbejdere, beslutte at holde møder alene for
  medlemmerne.
 • stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens
  midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
 • stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8 Skolens daglige ledelse

 • stk. 1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
 • stk. 2 Ved forstanderens fravær udover en måned skal der konstitueres en forstander.
 • stk. 3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den
  daglige ledelse af skolen.
 • stk. 4 Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne, og foretager indstilling til
  bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.
 • stk. 5 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

§ 9 Medarbejderråd

 • stk. 1 Medarbejderråd består af forstanderen og de faste medarbejdere.
 • stk. 2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
 • stk. 3 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i sager vedr. pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål, samt
  ved om- og nybygning på skolen.

§ 10 Regnskab og revision

 • stk. 1 Hvert år inden 1. marts skal bestyrelsen udarbejde driftsregnskab og status for institutionen. Regnskabet
  opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
 • stk. 2 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt
  revisionsprotokolatet sendes til bestyrelsens formand til forlæggelse på den førstkommende ordinære
  generalforsamling til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive det reviderede regnskab inden
  forelæggelse på generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de
  opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.
 • stk. 3 Regnskabsåret er kalenderår.

§ 11 Tegningsret

 • stk. 1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
 • stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes,
  herunder formandens underskrift.

§ 12 Vedtægtsændring

 • stk. 1 Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.
 • stk. 2 Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med
  mindst 14 dages mellemrum.

§ 13 Nedlæggelse

 • stk. 1 Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle
  medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter forelægges på
  en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.
 • stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den
  nedlægges.
 • stk. 3 I tilfælde af opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af
  skolens aktiver og passiver er gennemført eller er overgået til behandling i skifteretten eller likvidation,
  godkendt af Undervisningsministeriet.
 • stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages
  efter gældende bestemmelser, og for at nettoformue anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
 • stk. 5 Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i
  henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamlingen Maj 1998

Knud Trier, Knud Jacobsen, Mogens Iversen, Knud Funder Sørensen, Betty Thaagaard Andreasen, Jens Peter Sørensen, Jens Anker Næsby, Lis Thorsgaard og Carsten Lund.

Godkendt af bestyrelsen: maj 1998
Godkendt af ministeriet: 17. dec. 1998
Oprettet på hjemmesiden: 12 nov. 2012